Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwanego RODO, FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!”, z siedzibą ul. Sarmacka 18/90, kod pocztowy 02-972, miasto Warszawa, e-mail: fundacja@startgo.org, tel. +48 721 639 074
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących przypadkach i na określonej podstawie prawnej:
  1. jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest fundacja FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!”, to FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” przetwarza dane stron tej umowy w celu jej realizacji (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy) – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. jeżeli na FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych) to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. jeżeli FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” dąży do zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. jeżeli FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” przetwarza dane w ramach realizacji swoich zadań statutowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  5. jeżeli osoba, której dane ma przetwarzać FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO „STARTGO!” wyrazi na to zgodę to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W każdym przypadku o celu Administrator będzie informował osoby, których dane osobowe dotyczą
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.